Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko

  1. 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Razvojna agencija Kozjansko

Odgovorna oseba zavoda

Jure Raztočnik

Datum prve objave kataloga

1.8.2008

Datum zadnje spremembe

1.8.2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

www.ra-kozjansko-si

  1. 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Splošni podatki o zavodu

Kratek opis delovnega področja zavoda

Organizacija Razvojne agencije Kozjansko

Organigram zavoda

2.2 Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Jure Raztočnik
direktor
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
Tel.: 03 747 13 07, e-pošta: jure.raztocnik@ra-kozjansko.si

2.3 Zakoni, podzakonski predpisi in predpisi EU z delovnega področja Razvojne agencije Kozjansko

Odlok o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda LPC Kozjansko, Lokalni pospeševalni center

Kolektivna pogodba za javni sektor

Zakon o zavodih

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Zakon o javnem naročanju

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013

Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Savinjske razvojne regije 2007-2013 – II. del obdobje 2008-2010

Strategija razvoja Slovenije

Nacionalni strateški referenčni okvir

Državni razvojni program 2007 - 2013

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011

Strategija trženja slovenskega turizma 2007-2011

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

2.5 Seznam javnih evidenc s katerimi zavod upravlja

Razvojna agencija Kozjansko ne vodi nobene javne evidence.

2.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembni dogodki, delavnice, odločitve in novosti so objavljeni na spletnem naslovu www.ra-kozjansko.si

Podatki o javnih razpisih so objavljeni na spletnem naslovu www.ra-kozjansko.si

  1. 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

3.1 Opis dostopa preko svetovnega sklepa

Informacije so dostopne na spletnem naslovu www.ra-kozjansko.si

3.2 Opis fizičnega dostopa

Opis postopka za dostop do informacij javnega značaja

  1. 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
  1. - informacije o razpisih

 

SHIFT + A