Predstavitev regijske štipendijske sheme in razpisov za podjetja in podjetnike

  • Javnega razpisa za štipendijsko shemo Savinjske regije – ga. Jerneja Kovačič, RRA Celje
  • Razpise za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja – ga. Melita Ovsec Plos, Javni sklad RS za regionalni razvoj,
  • Javne razpise ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Metka Kovačič, RA Sotla


13. seja županov Območnega sveta Obsotelja in Kozjanskega, 5. maj 2008 ob 8. uri, v pisarni župana Občine Šmarje pri Jelšah


Župani so obravnavali pripravo projektov za 3. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« ter sprejem Izvedbenega načrta ORP Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2008-2010.

 

SEZNAM VSEH PROJEKTOV

 

NAZIV PROJEKTA

NOSILEC PROJEKTA

VREDNOST

RRP PROJEKTI

1.

Poslovna cona Kozje

Občina Kozje

1.324.995

2.

LC Podčetrtek - Olimje

Občina Podčetrtek

610.000

3.

Izgradnja LC: G2 – območje zdravilišča

Občina Rogaška Slatina

1.813.566

4.

Gospodarsko poslopje graščine Strmol – Pristava

Občina Rogatec

601.000

5.

Rekonstrukcija LC 396080 Gorica-Drobinsko

Občina Šentjur

999.905

6.

Rekonstrukcija LC 396050 Slatina-Lutrje-Ponkvica

Občina Šentjur

1.651.626

7.

Obnova LC 406230 Belo – Pristava (III. etapa)

Občina Šmarje

760.900

8.

Cesta Kolodvorska – Dvor – Grajski log

Občina Šmarje

680.904

9.

Izgradnja Muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje

693.000

OBMEJNI PROJEKTI

1.

Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema Poklek pri Podsredi

Občina Kozje

276.295

2.

Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas

Občina Podčetrtek

688.675

3.

Prestavitev in izgradnja lokalne ceste LC 317090

Občina Podčetrtek

265.300

4.

Ureditev lokalne ceste LC 317020 Sv. Ema - Vidovica

Občina Podčetrtek

678.052

5.

Izgradnja vodovodnega sistema Čača vas

Občina Rogaška Slatina

277.857

6.

Rekonstrukcija LC 356110 Cerovec – Sv. Florijan

Občina Rogaška Slatina

318.600

7.

Rekonstrukcija LC 356120 MP Rajnkovec – Nimno

Občina Rogaška Slatina

175.800

8.

Izgradnja vodovodne povezave za naselja Malovice – Stara glažuta – Drenovce

Občina Šentjur

456.432

9.

Rekonstrukcija LC 396090 Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu

Občina Šentjur

673.320

10.

Rekonstrukcija ceste Osleščica – Žlender

Občina Šentjur

406.044

DRUGI PROJEKTI

1.

Izgradnja večnamenske športne dvorane v Podčetrtku

Občina Podčetrtek

4.500.000

2.

Kolesarska steza Vonarja

Občina Rogaška Slatina

1.872.816

Predstavitev regijske štipendijske sheme in razpisov za podjetja in podjetnike - Razvojna agencija Kozjansko
SHIFT + A