Arhiv razpisov 2013

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Namenjen: občinam, podjetjem, drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti)

Datum objave razpisa: petek, 8. november 2013

Rok: do torka, 10. decembra 2013, do 14. ure

Povezava: http://www.e3.si/podjetje/podjetje-javni-razpisi/

Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Namenjen: podjetjem, organiziranim kot gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS

Datum objave razpisa: petek, 8. november 2013

Rok: do porabe sredstev oziroma do 6. 12. 2013

Povezava: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/404

Javni razpis PETROLURE/2013/R3 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost

Namenjen: občinam, drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti), podjetjem, za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Datum objave razpisa: petek, 25. oktober 2013

Rok: petek, 15. november 2013 oziroma do obvestila o porabi sredstev

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013088.pd...

Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013

Namenjen: mikro in malim podjetjem, srednje velikim ter velikim podjetjem za zbiranje posameznih prijav oziroma razvojno raziskovalnih projektnih predlogov za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013

Datum objave razpisa: petek, 25. oktober 2013

Rok: 25. 11. 2013, do 10.00 ure, 6. 12. 2013, do 10.00 ure, 16. 12. 2013, do 10.00 ure

Povezava: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=E_pub...

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)

Namenjen: podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov

Datum objave razpisa: petek, 11. oktober 2013

Rok: 5. 11. 2013 in 5. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013083.pd...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016

Namenjen: pravnim osebam javnega ali zasebnega prava in zasebnikom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih

Datum objave razpisa: petek, 11. oktober 2013

Rok: ponedeljek, 11. november 2013 do 7:46

Povezava: http://www.fundacijazasport.org/

2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Namenjen: za izvedbo naložb v prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi

Datum objave razpisa: petek, 4. oktober 2013

Rok: sreda, 27. november 2013 do 14:11

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov

Datum objave razpisa: petek, 20. september 2013

Rok: do zaprtja javnega razpisa

Povezava: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013078.pdf#!/r20...

Javni poziv za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Namenjen: sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2013, katerih organizator ne bo Republika Slovenija

Datum objave razpisa: petek, 13. september 2013

Rok: sobota, 30. november 2013 do 21:23

Povezava: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013076.pdf#!/r20...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2013

Namenjen: sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku

Datum objave razpisa: petek, 13. september 2013

Rok: ponedeljek, 14. oktober 2013 do 21:21

Povezava: http://jakrs.si/razpisi_in_pozivi/aktualni-razpisi...

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Namenjen: krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov

Datum objave razpisa: petek, 13. september 2013

Rok: petek, 11. oktober 2013 do 21:18

Povezava: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013076.pdf#!/r20...

Javni razpis za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

Namenjen: čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 30. avgust 2013

Rok: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«

Namenjen: kmetije

Datum objave razpisa: petek, 30. avgust 2013

Rok: predložitev vloge od 18. septembra do vključno 9. oktobra 2013 do 24. ure.

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Namenjen: mladi prevzemniki kmetij

Datum objave razpisa: petek, 30. avgust 2013

Rok: predložitev vloge od 25. 9. do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure.

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo

Namenjen: Občine

Datum objave razpisa: petek, 9. avgust 2013

Rok: petek, 4. oktober 2013 do 11:25

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013067.pd...

Javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013

Namenjen: čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 2. avgust 2013

Rok: do porabe sredstev oziroma do vključno 31. 8. 2013

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za izbor operacij »prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« (oznaka JR-ESRR-KS 2013)«

Namenjen: občine, ki so lastnice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji

Datum objave razpisa: petek, 2. avgust 2013

Rok: ponedeljek, 9. september 2013 do 9:10

Povezava: http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/a...

Evropska Komisija razpisala 2 milijona evrov za financiranje eko-inovacij

Namenjen: podjetja, ki se ukvarjajo z eko-inovacijami

Datum objave razpisa: ponedeljek, 29. julij 2013

Rok: ponedeljek, 23. september 2013 do 7:37

Povezava: http://ec.europa.eu/environment/funding/ecoinnovat...

Razpis za srednje in velike projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP

Namenjen: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje

Datum objave razpisa: ponedeljek, 29. julij 2013

Rok: 6.9.2013 do 12. ure

Povezava: http://norveski.nvosklad.si/razpisi

U.S. Embassy Slovenia Cultural Grants Program

Namenjen: nevladne organizacije in usposobljeni posamezniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje

Datum objave razpisa: ponedeljek, 29. julij 2013

Rok: 1. 8. 2013 projekti, ki se bodo izvajali med oktobrom 2013 in aprilom 2014

Povezava: http://slovenia.usembassy.gov/cultural_grants.html

Najava javnega razpisa za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Namenjen: mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih

Datum objave razpisa: torek, 28. maj 2013

Rok: najava razpisa, objavljen bo predvidoma junija

Povezava: http://www.izvoznookno.si/Aktualno/Najava_javnega_...

Javni razpis in razpisna dokumentacija za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2013

Namenjen: kmetijskim gospodarstvom

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: do zaprtja razpisa

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti

Namenjen: Občinam

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: Do porabe sredstev. Prvo odpiranje 28. 2. 2013, drugo odpiranje 6. 5. 2013.

Povezava: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objav...

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA

Namenjen: prijaviteljem, ki so v okviru 9. skupnega razpisa prejeli obvestilo o izboru s strani Eureka sekretariata

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: 14. dan od prejema obvestila od sekretariata Eureka

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013 "VEM 2013"

Namenjen: organizacijam, ki so bile v zadnjih petih letih izbrane kot vstopna točka VEM

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: 25. 2. 2013 do 12. ure

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

Javni razpis za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnosti prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014

Namenjen: javni raziskovalni zavodi in visokošolski zavodovi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: sreda, 20. februar 2013 do 13:14

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

Javni razpis za financiranje izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013 in 2014

Namenjen: univerzitetni inkubatorji

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: ponedeljek, 25. februar 2013 do 13:10

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014

Namenjen: pravne osebe (podjetja, zavodi, društva itd.)

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: 21. 2. 2013 do 12. ure

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v letih 2013 in 2014

Namenjen: gospodarske družbe in samostojni podjetniki

Datum objave razpisa: petek, 1. februar 2013

Rok: torek, 12. marec 2013 do 13:02

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

V. javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih

Namenjen: Občinam

Datum objave razpisa: petek, 25. januar 2013

Rok: sreda, 27. marec 2013 do 14:15

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Subvencije za zagon podjetij - najava razpisa

Namenjen: novim podjetjem, ustanovljenim med 1.1.2012 do 28.2.2013, ki so člani inkubatorjev

Datum objave razpisa: petek, 11. januar 2013

Rok: najava razpisa

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/22/2012/p2-2013-sub...

Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi

Namenjen: Občinam

Datum objave razpisa: petek, 4. januar 2013

Rok: torek, 12. februar 2013 do 12:32

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namenjen: Mikro in mala podjetja

Datum objave razpisa: petek, 21. december 2012

Rok: 9. 12. oz. do porabe sredstev. Odpiranja vlog so dvakrat mesečno.

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/65/2012/-mikrokredi...

Javni razpis o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov

Namenjen: zadruge, gospodarske družbe, skupine proizvajalcev

Datum objave razpisa: petek, 14. december 2012

Rok: petek, 1. februar 2013 do 11:29

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Namenjen: Občinam

Datum objave razpisa: petek, 7. december 2012

Rok: 1. 2. 2013 do 11. ure

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja...

6. Javni razpis za ukrep 312 – Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012

Namenjen: mikropodjetja: s.p., gospodarske družbe, zadruge, zavodi, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva

Datum objave razpisa: petek, 7. december 2012

Rok: sreda, 16. januar 2013 do 11:23

Povezava: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis...

Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte

Namenjen: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Datum objave razpisa: petek, 30. november 2012

Rok: Dodatni roki za predložitev vlog: 14.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. in 5.7.2013

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/37/2012/p1-tip-2012...

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Namenjen: Pravne osebe zasebnega prava, ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost.

Datum objave razpisa: petek, 13. maj 2011

Rok: Prvo odpiranje: 2. 6. 2011, nato vsak prvi delovni četrtek v marcu, juniju, septembru in decembru.

Povezava: http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011035.pd...

Iskalnik:

Ne spreglejte

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur